สวนสวยขนาดไร่กว่า.. เหมือนกับมีสวนสาธารณะส่วนตัวในบ้าน

Home
สวนสวยขนาดไร่กว่า.. เหมือนกับมีสวนสาธารณะส่วนตัวในบ้าน - จัดสวน - สวนสวย - ไอเดีย


ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องแข่งกันผุดขึ้นตามความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ในแต่ละตารางเมตรนั้น ทำให้คุณภาพชีวิตคนเมืองขาดหายไป เมืองที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต ทำให้พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอในการดำรงชีพเพื่อเป็นบุคคลคุณภาพในแบบของเมืองที่เจริญแล้วอย่างแท้จริง

อ่านต่อ